تبليغات
تبليغات
 
وضعیت منابع رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور - اصلاحیه مهر ماه 90 پي دي اف چاپ پست الكترونيكي
پنجشنبه ، 21 مهر 1390 ، 20:09

پورتال دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور ، پس از گذشت سه هفته از آغاز سال تحصیلی جدید ، اقدام به اعلام منابع رشته های مختلف کرده است. در زیر ، لیست کامل وضعیت منابع رشته های گوناگون تحصیلی ، اصلاحیه مهر 1390 ، تقدیم حضورتان می گردد. همچنین لینک هر صفحه نیز بر روی عنوان معرفی هر جدول قرار گرفته است تا دانشجویان برای محترم ، از تغییرات جرئی احتمالی در طول سال تحصیلی ، با مراجعه به سایت دانشگاه پیام نور کشور مطلع شوند.

بخش علمي علوم كشاورزي :

بخش علمي علوم كشاورزي سال تحصيلي (91-90)

مقطع

نظام سنتي

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

كارشناسي

مهندسي كشاورزي (اقتصاد كشاورزي)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي شيلات – گرايش تكثير و پرورش آبزيان

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي كشاورزي – ترويج و آموزش كشاورزي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي كشاورزي- علوم و صنايع غذايي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

نظام تجميع

مهندسي كشاورزي (اقتصاد كشاورزي)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي كشاورزي- آب و خاك

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي علوم كشاورزي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي كشاورزي (علوم دامي)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي ماشين هاي كشاورزي و مكانيزاسيون

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي مديريت و آباداني روستا ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي منابع طبيعي- محيط زيست

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

كارشناسي ناپيوسته

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي توليدات دامي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

بخش علمي علوم كشاورزي- دروس عمومي :

دروس عمومي مقطع كارشناسي

ليست ارائه دروس

-----------

جدول تطبيق

دروس عمومي مقطع كارشناسي ناپيوسته

ليست ارائه دروس

----------------

جدول تطبيق
بخش علمي مديريت ،اقتصاد و حسابداري :

بخش علمي مديريت، اقتصاد و حسابداري سال تحصيلي (91-90)

مقطع

نظام سنتي

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

كارشناسي

مديريت دولتي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مديريت صنعتي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مديريت جهانگردي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مديريت بازرگاني

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

علوم اقتصاد نظري

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

حسابداري

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

نظام تجميع

مديريت دولتي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مديريت صنعتي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مديريت جهانگردي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مديريت بازرگاني

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

علوم اقتصاد نظري

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

حسابداري

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

بخش علمي مديريت ،اقتصاد و حسابداري- دروس عمومي :

دروس عمومي مقطع كارشناسي

ليست ارائه دروس

---------------

جدول تطبيق
بخش علمي علوم تربيتي و روانشناسي :

بخش علمي علوم تربيتي و روانشناسي سال تحصيلي (91-90)

مقطع

نظام سنتي

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

كارشناسي

علوم تربيتي گرايش مديريت برنامه ريزي آموزشي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

علوم تربيتي گرايش پيش دبستاني و دبستاني

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

روانشناسي عمومي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

تربيت بدني و علوم ورزشي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

تربيت بدني و علوم ورزشي(خواهران و برادران)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع(خواهران)

وضعيت منابع (برادران)

جدول تطبيق

كتابداري(مخصوص وروديهاي 88 و قبل از آن )

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

كتابداري و اطلاع رساني(مخصوص وروديهاي 89 و بعد از آن )

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

نظام تجميع

علوم تربيتي گرايش مديريت برنامه ريزي آموزشي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

علوم تربيتي گرايش پيش دبستاني و دبستاني

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

روانشناسي عمومي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مشاوره و راهنمايي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

كارشناسي ناپيوسته

رشته

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

آموزش وپرورش ابتدايي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

امور تربيتي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

آموزش حرفه وفن

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

تربيت بدني و علوم ورزشي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

بخش علمي علوم تربيتي و روانشناسي- دروس عمومي :

دروس عمومي مقطع كارشناسي

ليست ارائه دروس

---------------

جدول تطبيق

دروس عمومي مقطع كارشناسي ناپيوسته

ليست ارائه دروس

-------------

جدول تطبيق
بخش علمي الهيات و علوم اسلامي :

بخش علمي الهيات و علوم اسلامي سال تحصيلي (91-90)

مقطع

نظام سنتي

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

كارشناسي

حقوق

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

نظام تجميع

الهيات – گرايش اديان و عرفان

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

الهيات – گرايش علوم قرآن حديث

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

الهيات – گرايش فقه و مباني حقوق

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

الهيات – گرايش تاريخ فرهنگ تمدن اسلامي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

الهيات – گرايش فلسفه كلام

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

كارشناسي ناپيوسته

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

آموزش ديني عربي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

تربيت معلم قرآن كريم

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

بخش علمي الهيات و علوم اسلامي - دروس عمومي :

دروس عمومي مقطع كارشناسي

ليست ارائه دروس

------------

جدول تطبيق

دروس عمومي مقطع كارشناسي ناپيوسته

ليست ارائه دروس

---------------

جدول تطبيق
بخش علمي ادبيات و زبانهاي خارجه :

بخش علمي ادبيات و زبانهاي خارجه سال تحصيلي (91-90)

مقطع

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

كارشناسي

زبان ادبيات انگليسي (مخصوص وروديهاي 88 و قبل از آن )

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

زبان ادبيات انگليسي(مخصوص وروديهاي 89 و بعد از آن )

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مترجمي زبان انگليسي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

زبان ادبيات عرب (مخصوص وروديهاي 89 و قبل از آن )

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

زبان ادبيات عرب (مخصوص وروديهاي 91-90 )

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

زبان ادبيات فارسي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

كارشناسي ناپيوسته

رشته

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

آموزش زبان انگليسي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

بخش علمي ادبيات و زبانهاي خارجه- دروس عمومي :

دروس عمومي مقطع كارشناسي

ليست ارائه دروس

---------------------

جدول تطبيق

دروس عمومي مقطع كارشناسي ناپيوسته

ليست ارائه دروس

------------------

جدول تطبيق
بخش علمي فني و مهندسي :

بخش علمي فني مهندسي سال تحصيلي (91-90)

مقطع

نظام سنتي

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي كامپيوتر (نرم افزار)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي فناوري اطلاعات

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي صنايع

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي برق- قدرت

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي برق- كنترل

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي برق- مخابرات

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي برق- الكترونيك

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي برق-مهندسي پزشكي(بيوالكترونيك)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي پزشكي گرايش باليني

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي پزشكي گرايش بيومترال

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي پليمر– صنايع پليمر

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي پليمر– تكنولوژي علوم رنگ

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي راه آهن- بهره برداري

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي راه آهن -جريه

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي راه آهن -خط و سازه هاي ريلي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي شيمي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي نفت- صنايع نفت

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي عمران

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي عمران- نقشه برداري

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي متالوژي صنعتي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي مكانيك

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي خودرو

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي نفت صنايع گاز

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي نفت- طراحي فرايند هاي صنايع نفت

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي هوا فضا- هوا فضا

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي رباتيك

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

نظام تجميع

مهندسي كامپيوتر (نرم افزار)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي كامپيوتر(سخت افزار)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي فناوري اطلاعات

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي صنايع

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مديريت اجرايي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مديريت پروژه

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

بخش علمي فني و مهندسي - عمومی :

دروس عمومي مقطع كارشناسي

ليست ارائه دروس

-----------

جدول تطبيق
بخش علمي هنر و معماري :

بخش علمي هنر و معماري سال تحصيلي (91-90)

مقطع

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

كارشناسي

مهندسي معماري(مخصوص وروديهاي 89 و قبل از آن)

مهندسي معماري
(مخصوص وروديهاي 90)

ليست ارائه دروس

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مهندسي شهر سازي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

مرمت بناهاي تاريخي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

ارتباط تصويري – گرايش ارتباط تصويري

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

عكاسي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

طراحي پارچه و لباس – گرايش چاپ پارچه(مخصوص وروديهاي 90)

طراحي پارچه و لباس (مخصوص وروديهاي 89 و قبل از آن)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع


وضعيت منابع

جدول تطبيق

هنر اسلامي-گرايش نگارگري(مخصوص وروديهاي 90)

هنر اسلامي-گرايش نگارگري(مخصوص وروديهاي 89 و قبل از آن)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع


وضعيت منابع

جدول تطبيق

هنر اسلامي- گرايش هنر و صنايع چوپ

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

هنر اسلامي- گرايش هنر و صنايع فلز

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

هنر اسلامي- گرايش شيشه

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

هنر اسلامي- گرايش سفال

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

هنرهاي صناعي- گرايش سفال

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

هنرهاي صناعي- گرايش آبگينه

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

هنرهاي صناعي- گرايش فلز

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

هنرهاي صناعي- گرايش كاشي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

هنرهاي صناعي- گرايش منبت ومعرق

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

هنرهاي صناعي- گرايش نساجي سنتي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

فرش- گرايش طراحي فرش

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

فرش- گرايش بافت و مرمت فرش

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

كتابت و نگارگري- گرايش خوشنويسي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

كتابت و نگارگري- گرايش طراحي سنتي و تذهيب

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

كتابت و نگارگري- گرايش نگارگري

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

كتابت و نگارگري- گرايش خيالي نگارگري

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

نقاشي گرايش نقاشي عمومي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

صنايع دستي(مخصوص وروديهاي 90)


صنايع دستي(مخصوص وروديهاي 89 و قبل از آن)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع


وضعيت منابع

جدول تطبيق

بخش علمي هنر و معماري - دروس عمومی :

دروس عمومي مقطع كارشناسي

ليست ارائه دروس

------------

جدول تطبيق
بخش علمي علوم اجتماعي :

بخش علمي علوم اجتماعي سال تحصيلي (91-90)

مقطع

نظام سنتي

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

كارشناسي

جغرافيا و برنامه ريزي شهري(مخصوص وروديهاي 88و قبل از آن)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

جغرافيا و برنامه ريزي شهري(مخصوص وروديهاي 89و بعد از آن)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

جغرافيا انساني گرايش هاي (روستايي و شهري)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع روستايي

وضعيت منابع شهري

جدول تطبيق

جغرافيا طبيعي گرايش هاي (اقليم شناسي و ژئوموفولوژي)

ليست ارائه دروس


وضعيت منابع اقليم

وضعيت منابع ژئوموفولوژي

جدول تطبيق

جغرافيا برنامه ريزي روستايي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

آب و هوا شناسي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

ژئووفولوژي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

علوم اجتماعي (تعاون و رفاه اجتماعي)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

علوم اجتماعي (مددكاري اجتماعي)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

علوم اجتماعي(برنامه ريزي اجتماعي و رفاه)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

علوم ا رتباطات اجتماعي – گرايش روزنامه نگاري

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

علوم ا رتباطات اجتماعي – گرايش روابط عمومي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

علوم سياسي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

تاريخ

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

بخش علمي علوم اجتماعي - دروس عمومي :

دروس عمومي مقطع كارشناسي

ليست ارائه دروس

-----------

جدول تطبيق

بخش علمي علوم پايه :

بخش علمي علوم پايه سال تحصيلي (91-90)

مقطع

نظام سنتي

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

كارشناسي

آمار

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

آمار و كاربردها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

رياضي( محض)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

رياضي (كاربردي)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

رياضيات و كاربردها

ليست ارائه دروس
(اصلاحيه مورخ 20/6/90)

وضعيت منابع

جدول تطبيق

زمين شناسي (محض)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

زمين شناسي (كاربردي)

زمين شناسي (مخصوص وروديهاي 91-90)

ليست ارائه دروس

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

وضعيت منابع

جدول تطبيق

زيست شناسي (عمومي)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

زيست شناسي (علوم گياهي)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

شيمي (كاربردي)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

شيمي (محض)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

فيزيك (هسته اي)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

فيزيك (اتمي و مولكولي)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

فيزيك (حالت جامد)

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

علوم كامپيوتر(مخصوص وروديهاي 85 و قبل ازآن )

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

علوم كامپيوتر(مخصوص وروديهاي 89 و بعد ازآن )

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

نظام تجميع

علوم كامپيوتر(مخصوص وروديهاي 86 تا 89 )

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

كارشناسي ناپيوسته

رشته ها

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

آموزش رياضي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

آموزش علوم تجربي

ليست ارائه دروس

وضعيت منابع

جدول تطبيق

بخش علمي علوم پايه - دورس عمومي :

دروس عمومي مقطع كارشناسي

ليست ارائه دروس

-------------

جدول تطبيق

دروس عمومي مقطع كارشناسي ناپيوسته

ليست ارائه دروس

--------------

جدول تطبيق

آخرين ويرايش : پنجشنبه ، 21 مهر 1390 ، 21:32
 

Add comment